Details

Potri­vit Orga­ni­za­ției Mondi­ale a Sănă­tă­ții, Repu­blica Mol­dova este a doua țară din lume care con­sumă cel mai mult alcool pe cap de locu­i­tor. În anul 2015, în R. Mol­dova peste 46 000 de per­soane erau al evi­dența auto­ri­tă­ți­lor pen­tru alco­o­lism. Unele cal­cule arată că în R. Mol­dova se con­sumă mai mult de 16 litri de alcool pur pe cap de locu­i­tor. Sta­tul oferă tra­ta­ment medi­cal GRATUIT per­soa­ne­lor depen­dente de alcool, dar nu este efi­cient în toate cazu­rile. Doar 3 000 de alco­o­lici se tra­tează anual la Dis­pen­sa­rul Repu­bli­can de Nar­co­lo­gie, iar pen­tru tra­ta­men­tul fie­că­ruia se chel­tu­iesc din bani publici circa 5000 lei.

Pen­tru anul 2016 Com­pa­nia Națio­nală de Asi­gu­rări în Medi­cină a înche­iat un con­tract cu Dis­pen­sa­rul Repu­bli­can de Nar­co­lo­gie pen­tru pro­fi­la­xia, depis­ta­rea, tra­ta­men­tul și rea­bi­li­ta­rea bol­na­vi­lor cu pro­fil nar­co­lo­gic în valoare de circa 24 mili­oane de lei.

Urmă­riți un repor­taj marca ”Repor­ter de Gardă” des­pre băr­ba­ții, feme­ile, fami­li­ile în care se face abuz de alcool și des­pre modul în care unii din­tre ei au învins această pro­blemă.

Category:

Toate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*