Details

Pre­mi­eri, mini­ş­tri, depu­taţi, pri­mari, jude­că­tori, pro­cu­rori sau dive­rşi oameni de afa­ceri impor­tanţi din Româ­nia s-au con­vins în ulti­mii ani de pute­rea Dire­cţiei Naţio­nale Anti­co­ru­pţie. Peste 60% din români au decla­rat, în apri­lie 2015, că au încre­dere în această insti­tu­ţie, iar cetă­ţe­nii R. Mol­dova cer, din ce în ce mai des, ca ea să treacă Pru­tul. ZdG a fost la Bucu­reşti, a dis­cu­tat cu oame­nii care au par­ti­ci­pat la cre­a­rea aces­tei insti­tu­ţii şi la trans­for­ma­rea ei, din una con­tro­lată şi mane­vrată poli­tic, într-o enti­tate per­for­mantă, ajunsă în topul celor mai bune insti­tu­ţii anti­co­ru­pţie din Europa şi deve­nită spaima fun­cţio­na­ri­lor coru­pţi.

Category:

Justiţie, Toate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*